Privacy- en cookiebeleid

  Eigenaar van de website
  De website is eigendom van en wordt gepubliceerd door: 

  Mascot International A/S

  Silkeborgvej 14
  DK-7442 Engesvang
  Denemarken

  Telefoon: +45 87 24 47 00

  Algemene introductie

  Wanneer u onze website bezoekt, bij ons solliciteert of onze verschillende platforms voor e-handel gebruikt, verzamelen en verwerken wij verschillende gegevens van u. Dat maakt MASCOT gegevensverantwoordelijke en heeft als zodanig een aantal verplichtingen. Om onze verwerking van uw gegevens te reguleren (zorgen voor naleving van de geldende wetgeving) en om onze naleving van de geldende verplichtingen te reguleren, en om u, als betrokkene, de mogelijkheid te geven om uw rechten uit te oefenen, hebben wij het volgende privacybeleid uitgewerkt.

  Ongeacht het platform (website, e-handel of sollicitatiemodule) is het uitgangspunt bij onze verwerking dat wij een ieders recht op privacy respecteren en dat wij persoonsgegevens willen verwerken op een wettelijke, transparante en zakelijke manier. Dit is het uitganspunt bij al onze verwerkingsactiviteiten. In het onderstaande ligt de focus primair op de website zelf. Details voor de andere platforms zijn te vinden bij het respectievelijke platform.

  Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn informatie die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens naar u te herleiden zijn. In het algemeen streven wij ernaar om het aantal persoonsgegevens dat wij van u behandelen te beperken. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken wanneer u de website gebruikt:

  • Uw IP-adres
  • Technische gegevens over het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken
  • Uw geografische locatie
  • Welke pagina's u bezocht heeft

  In het geval dat u het contactformulier op de website gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Werkgever
  • Informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft

  Sociale media in het bijzonder

  Wanneer u onze pagina's bezoekt en gebruikt op Facebook, YouTube, Instagram of LinkedIn, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Het materiaal dat u deelt op onze pagina's
  • Uw IP-adres
  • Uw gebruikersinformatie
  • Informatie die u zelf aan ons doorgeeft

  Houd er rekening mee dat ieder socialemediaplatform zijn eigen privacybeleid heeft dat u terug kunt vinden op het desbetreffende medium.

  Verwerkingsdoeleinden

  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens op de website is het informeren over en het marketen van MASCOT als bedrijf en onze producten, met inbegrip van het optimaliseren van het gebruik van onze website en het beantwoorden van uw verzoeken.

  Rechtsgrond voor verwerkingsactiviteiten

  In het volgende gedeelte wordt de juridische grondslag gelegd voor onze verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wat betreft uw IP-adres, technische gegevens over uw apparaat, uw geografische locatie en uw interesses: Wij verwerken deze gegevens met als rechtsgrond de toestemming die u rechtstreeks op onze website heeft gegeven. Met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder a. Zie voor meer details het onderstaande gedeelte 'Cookies'.

  Wat betreft uw verstrekte gegevens in verband met het gebruik van het contactformulier: Wij verwerken deze gegevens met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang hierbij. Zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek bijvoorbeeld niet beantwoorden. Op dezelfde manier kunnen wij u niet in contact brengen met de juiste medewerker zonder informatie over wie uw werkgever is. Met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming is onze rechtsgrond daarmee artikel 6, lid 1, onder f.

  Automatische profilering en besluitvorming

  MASCOT voert geen automatische profilering en besluitvorming uit.

  Veiligheid

  Door middel van zowel technische als organisatorische maatregelen zorgen wij dat uw gegevens op veilige wijze worden verwerkt en in overeenstemming met de wetgeving. Zo worden onze servers bijvoorbeeld beschermd met zowel fysieke als digitale toegangsbeperkingen, wij trainen onze medewerkers doorlopend in IT-veiligheid, wij controleren de naleving van de geformuleerde richtlijnen voor onze medewerkers betreffende de verwerking van persoonsgegevens en veiligheid, wij controleren de naleving van de getroffen overeenkomsten met onze verwerkers, enzovoort.

  Opslagperiode

  De verwerkte gegevens worden gewist wanneer wij ze niet meer nodig hebben of overeenkomstig de wetgeving. Voor details over de verwerking van met cookies verzamelde gegevens, zie het gedeelte 'Cookies' hieronder.

  Verstrekking van gegevens

  De verzamelde gegevens over uw gebruik van de website worden verstrekt aan derden voor zover deze gegevens bekend zijn. Om welke derden het gaat wordt vermeld in het gedeelte 'Cookies'. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan derden in verband met onze opslag en verwerking van de gegevens. Deze derden (verwerkers) verwerken de verstrekte gegevens uitsluitend volgens onze instructies en mogen ze zodoende niet gebruiken voor eigen doeleinden. Onze verwerkers zijn verplicht om zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en de verwerkingsovereenkomsten die wij met hen zijn aangegaan. Zoals aangegeven onder 'Veiligheid' voeren wij doorlopend controles uit bij onze verwerkers. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers buiten de EU. Voorbeelden hiervan zijn aan het concern gelieerde bedrijven in Vietnam en Laos, waar enkele medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij hebben afzonderlijke overeenkomsten voor de verwerking van verstrekte persoonsgegevens. De gesloten overeenkomsten zorgen dat voor de verwerking dezelfde regels en eisen gelden als bij de behandeling in een EU-land. Het sjabloon voor de gesloten overeenkomsten wordt gevormd door de standaardcontractbepalingen van de EU op dit gebied.

  Rechten

  Als betrokkene heeft u een aantal rechten. Door contact op te nemen met gdpr@mascot.dk kunt u:

  • Inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • Onjuiste persoonsgegevens laten rectificeren
  • Met rechtsgrond in de geldende wetgeving persoonsgegevens van uzelf laten wissen
  • Uw gegevens verkrijgen (dataportabiliteit) om deze over te dragen aan een andere gegevensverantwoordelijke met inachtneming van de geldende wetgeving
  • Bezwaar maken tegen onze verwerkingsactiviteiten
  • Beperking krijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens

  Houd er echter rekening mee dat er bepaalde gevallen zijn waarbij niet tegemoet kan worden gekomen aan uw verzoeken onder verwijzing naar geldende wetgeving. Daarnaast kan afwijzing worden toegeschreven aan onevenredige kosten, die het verzoek aan ons oplegt. U ontvangt altijd een verklaring bij een eventuele afwijzing.

  Klachten

  Indien u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot gdpr@mascot.dk. U kunt ook contact opnemen met Datatilsynet, de Deense autoriteit persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens op
  https://www.datatilsynet.dk

  Medewerkers

  De medewerkers van MASCOT worden afzonderlijk geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens.

  Cookies

  In het verlengde van het doel van de verwerking van persoonsgegevens maken wij op onze website gebruik van cookies.

  Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen virus kunnen bevatten. Ze worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Ze maken het mogelijk om u te herkennen en om informatie te verzamelen over pagina's en functies die u bezoekt en gebruikt. Met cookies kan op zichzelf niet worden gezien wie u bent, hoe u heet, waar u woont of wanneer de computer wordt gebruikt door één of meer personen.

  Welke cookies staan er op de website? In het algemeen gebruiken wij cookies om overzicht te krijgen van uw bezoek aan de website, zodat wij de website doorlopend kunnen optimaliseren en laten aansluiten op uw behoeften en interesses. Andere cookies worden geplaatst door diensten van derden op de website. Als u onderaan de pagina op de tekst 'Cookies' klikt, kunt u informatie krijgen over de cookies op de website, verdeeld in categorieën, informatie over wanneer ze verlopen, enzovoort. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt door Cookie Information.

  Hoe kunt u cookies weigeren of wissen? U kunt cookies altijd weigeren op uw computer door de instellingen van uw browser te wijzigen. Waar u de instellingen vindt, is afhankelijk van de browser. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dat doet, er veel functies en diensten zijn die u niet kunt gebruiken, aangezien het voor deze functies en diensten een voorwaarde is dat de website de door u gemaakte keuzes kan onthouden.

  Hieronder staan links naar handleidingen voor het beheer van cookies in de meest gangbare browsers:

  Chrome™ Firefox™ Safari™ Internet Explorer™ Opera™

  Als u een mobiele telefoon hebt met een browser, kunt u cookies hierin ook beheren.

  U kunt cookies van Google Analytics hier weigeren.